Sist endret på landsmøtet i Oslo den 18. januar 2020.

Navn

§1

Organisasjonens navn er Norges Venstrekvinnelag på bokmål og Noregs Venstrekvinnelag på nynorsk, og forkortes til NVK. Organisasjonen omtales også som Venstrekvinnelaget. På samisk er navnet «Norgga Gurutnissonsearvi» eller «Norgga Gurutnissonjoavku» og på engelsk er navnet «Norwegian Federation of Liberal Women».

Formål

§2

Norges Venstrekvinnelags (NVKs) formål er å knytte venstrekvinner sammen i felles arbeid for å fremme liberal politikk i samsvar med Venstres grunnsyn på alle områder i samfunnslivet, og for å fremme likestilling mellom mennesker av alle kjønn. Norges Venstrekvinnelag skal samarbeide om dette med Venstre, Norges Unge Venstre og Norges Liberale Studentforbund og Venstres Opplysnings- og Studieforbund, og skal arbeide for at liberale kvinner deltar aktivt i politisk arbeid.

Medlemskap

§3

Enhver kvinne, som støtter NVKs formål har rett til å bli medlem i NVK, såfremt man ikke er tilsluttet et annet politisk partis kvinneorganisasjon. Med kvinne menes alle som identifiserer seg som kvinner. Personer som tilhører en tredje kjønnskategori kan både være fullt medlem eller støttemedlem. De som regner seg som menn kan være støttemedlemmer.

Norges Venstrekvinnelags organer 

Lokale venstrekvinnelag
§4 

De tilsluttede medlemmer organiserer seg i lokale kvinnelag. Det er opp til det enkelte lag hvilken organisatorisk form arbeidet skal foregå i, såfremt de sentrale vedtekter etterleves. Lag står direkte tilsluttet Norges Venstrekvinnelag. Der hvor det er ett eller flere kvinnelag, organiserer disse seg i fylkesvenstrekvinnelag. I byer eller bygder uten venstrekvinnelag kan venstrekvinner stå som direkte medlemmer av Norges Venstrekvinnelag.

Fylkesvenstrekvinnelag
§5
Fylkesårsmøtet velger et styre med minimum 3 medlemmer, hvert første og tredje år i valgperioden. Fylkesstyret er bindeledd mellom de lokale kvinnelag i fylket og sentralstyret i NVK. Sentralstyret i NVK skal ha løpende orientering om virksomhet og hvem som er valgt til fylkesstyret. I fylker der det ikke finnes fungerende fylkeslag vil de første som melder seg på fra fylket få delegatstatus.

Sentralstyret

§6

Sentralstyret blir valgt av landsmøtet for 2 år og består av minst 5 medlemmer. Vedtak er lovlig fattet med vanlig flertall. Sentralstyret er det øverste organet i NVK mellom landsmøtene. Sentralstyret gir melding om virksomheten og legger frem revidert regnskap for landsmøtet.

Landsmøtet 

§7 

Landsmøtet er øverste myndighet i NVK. Ordinært landsmøte holdes minst to ganger i valgperioden, hvert andre og fjerde år. Innkalling til landsmøtet skjer med 6 ukers varsel.

Landsmøtet skal: 

1. Gjennomgå styremelding og regnskap 

2. Behandle fremlagte forslag 

3. Velge 

a. Leder av sentralstyret

b. Minst 4 medlemmer av sentralstyret 

c. Delegater til Venstres landsmøte 

d. Valgkomite på minst 3 medlemmer

4. Kontingent kommende års periode fastsettes.

Møterett, stemmerett og avstemninger på landsmøtet 

§8 

Møterett med stemmerett på landsmøtet har: 

1. Sentralstyremedlemmer

2. Utsendinger fra lokale kvinnelag 

3. Øvrige medlemmer har møte- og talerett

For å ha stemmerett må kontingent være innbetalt til NVK. De lokale kvinnelag har rett til 1 utsending for hver påbegynte 7. medlem, men ikke mer enn 5 representanter. Vedtakene gjøres med vanlig flertall. Er stemmetallet likt, foretas ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget, unntatt ved valg. Også ved valg foretas ny votering hvis det er stemmelikhet i første votering. Hvis stemmetallet fremdeles er likt, skjer avgjørelsen ved loddtrekning.

Forslag til landsmøtet 

§9 

Alle medlemmer, fylkes- og lokallag har forslagsrett. Forslag sendes til sentralstyret, og må være mottatt minst 4 uker før landsmøtet holdes. Med unntak av vedtektsendringer, kan forslag til vedtak som kommer senere enn disse fristene behandles av landsmøtet, dersom landsmøtet vedtar dette med 2/3 flertall.

Økonomi 

§10 

Sentralstyret har ansvar for å forvalte økonomien på en forsvarlig måte etter landsmøtevedtatt budsjett. Sentralstyret har også ansvar for å følge økonomireglementet.

Oppløsning 

§11 

NVK kan ikke oppløses så lenge minst 3 fylkeslag eller lokale kvinnelag er imot. Blir NVK oppløst, skal midlene til laget tilfalle Venstres Hovedorganisasjon.

Interimstyre 

§12 

Dersom det på grunn av svakt medlemstall ikke er mulig å etablere NVKs organer slik vedtektene her bestemmer det, må det nedsettes et interimstyre som skal arbeide for økt tilslutning til organisasjonen. Dette arbeidet anses som ferdig når det er etablert underorganisasjoner i minst 4 fylker og NVK har minst 100 medlemmer totalt. Interimstyret skal innkalle til landsmøte, slik at de her gjeldende vedtekter kan behandles og vedtas på landsmøtet.

Vedtektsendringer 

§13 

Endringer i disse vedtektene kan bare vedtas på landsmøtet. Endringsforslag trenger 2/3 flertall for å bli vedtatt.