Politisk uttalelse vedtatt på Venstrekvinnelagets landsmøte 4.februar 2024

Fra “Kvinnehelseutvalget. Et offentlig utvalg om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv” heter det: 

«Øk kvinnehelsens status, plasser ansvaret for kvinnehelse der det hører hjemme, og sørg for at kunnskap om kvinners helse når ut til helsetjenestene og kunnskapsproduksjonen.”

Utvalget foreslår at det settes av en kvinnehelsemilliard til arbeidet med kvinners helse og kjønns betydning for helse. Det er utvalgets samlede vurdering at det å ta alle kvinners helse på alvor, er å gi kjønn større plass i forståelsen av kvinners helse gjennom livet.» 

Venstrekvinnelaget vil følge opp og styrke Kvinnehelseutvalgets anbefalinger og NOU fra 2023 (for kvinnehelse og kjønns betydning i helsetjenesten og forskning i alle faser av livet). Vi krever flere ressurser til lokale og nasjonale helsetjenester, og vil sikre oppdatert kunnskapsproduksjon gjennom tverrsektoriell og tverrfaglig samarbeid. Vi vil styrke forskningen på kvinnehelse nasjonalt og globalt gjennom internasjonalt samarbeid. Venstrekvinnelaget er opptatt av at kunnskapsgrunnlaget om kvinnehelse styrkes, og vil sikre likeverdige bevilgninger gjennom kvinners livssykluser. Vi vil satse på og prioritere flerpartssamarbeid med offentlig, privat og frivillig sektor og videreføre planer for Kvinnehelsehus og kompetansesentre i alle fylkeskommuner. 

Venstrekvinnelaget vil

• etablere en nasjonal komité for kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv 

• innføre krav om kjønnsperspektiv i all medisinsk og helsefaglig forskning 

• styrke nasjonale senter for forskning på kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv. 

• etablering av flere nasjonale senter for forskning på kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv. 

• innføre krav om kjønnsperspektiv i helsetjenester og allmennpraksis med fokus på kvinnehelse, forskning og helse i et kjønnsperspektiv 

• øke forskning på helsekonsekvenser av vold mot kvinner i tilknytning til samlivsbrudd 

• øke kompetanse om pårørendesamarbeid blant helsepersonell 

• styrke tilskuddsordningen om helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver 

• styrke og videreutvikle informasjon til pårørende på helsenorge.no 

• styrke frivillighetens rolle i pårørendearbeid 

Innføre 20 dager omsorgslønn for pårørende i året slik man i dag har 20 dager for syke barn. 

Kvinnehelseutvalget foreslår 75 tiltak og en milliard for kvinnehelse (sykepleien.no)