Som samfunn må vi slutte å spørre «hvorfor går hun ikke?», og heller ta skikkelig  vare på de modige voldsutsatte som gjør nettopp det. 

I en undersøkelse fra 2018 (1) kom det fram at bare 40 prosent av kommunene  hadde en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. I en rapport fra i år (2) vises det  at mange handlingsplaner og veiledere i kommunene ikke legger vekt på   reetableringsfasen. Denne fasen er helt avgjørende for å unngå retur til den   voldelige partneren. I tillegg har mange av handlingsplanene få konkrete tiltak og  mangler forankring hos dem som skal jobbe etter dem, slik at de dermed ikke  55 fungerer effektivt.  

Riksrevisjonen har i år slått fast at svakheter i det helhetlige hjelpetilbudet kan bety  at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger[3]. Staten har ikke i tilstrekkelig grad  fulgt opp og fått kommunene til å ta sitt ansvar for vold i nære relasjoner. Når mange  kommuner ikke har rutiner eller avtaler for samarbeid mellom de ulike tjenestene,  kan det gå utover de voldsutsatte, konkluderer Riksrevisjonen.  Alle kommunene må følge opp sitt ansvar. Det betyr blant annet at alle kommuner  må ha en aktiv handlingsplan mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, som  det jevnlig skal rapporteres på, slik at den blir brukt aktivt. Planen må også gjelde  konkrete tiltak i reetableringsfasen, og inkludere plikt til å følge opp voldsutsattes  helseutfordringer med tilrettelagte helsetjenester. 

Krisesentertilbudet over hele landet må være godt nok, det er viktig for å sikre  lavterskel informasjon, hjelpetilbud og rådgivning. Mange steder er tilbudet  mangelfullt på grunn av for stramme budsjetter. Politiet må også ha nok kompetanse  og ressurser til å sikre voldsutsattes rettigheter. Det betyr blant annet å benytte  nødvendige sikkerhetstiltak i voldssaker, slik som omvendt voldsalarm, ordinær voldsalarm, besøks- og kontaktforbud og skjult adresse.  

Å bygge opp et nytt liv etter samlivsbrudd kan være vanskelig og ensomt. De som  bryter med en voldelig partner, sliter i tillegg med skadevirkninger av volden.  Selvfølelsen må bygges opp på nytt, og ofte må de samtidig skape et sosialt nettverk på et nytt sted. Det er vanskelig uten hjelp. Nå må det offentlige ta sitt ansvar. 

Venstrekvinnelaget vil: 

 ● at alle kommuner har en handlingsplan for forebygging av vold i nære  relasjoner. Denne skal inkludere alle typer vold: fysisk, psykisk, seksuell,   materiell, latent, økonomisk, digital, strukturell og sosial kontroll. 

 ● at alle kommuner skal ha lett tilgjengelig informasjon om tilbud og tiltak for   voldsutsatte i den enkelte kommune. 

● at den enkelte kommune har et krisesentertilbud med tilstrekkelige  menneskelige, faglige og økonomiske ressurser.

● et helhetlig oppfølgingstilbud og bedre samordning mellom ressursene i tjenesteapparatet. Ikke minst må ettervernet styrkes. 

[1] «Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære  relasjoner», NKVTS på oppdrag for LDO 2021 

[2] Rapport nr. 20-2022, NORCE Helse og samfunn «krisesenter – kommunenes  arbeid og oppfølging i reetableringsfasen», NKVTS og NORCE 

 [3] Dokument 3:8 (2021−2022) (riksrevisjonen.no) 
Teksten er hentet fra Sanitetskvinnene  

%d bloggere liker dette: