Barnehagen skal ha høy kvalitet og et godt sosialpedagogisk tilbud for barna. Høyere pedagogdekning og full barnehagedekning er avgjørende. Mange barn har foreldre som jobber turnus, eller har mye kvelds- og nattarbeid. De kan ikke være i barnehagen når foreldre er på jobb. Mange er da hos besteforeldre eller venner, og eldre barn kan ofte være mye alene hjemme. Vi vet for lite om hva slags tilbud og oppfølging disse barna har når foreldre er på jobb. Aleneforsørgere og barn uten besteforeldre i nærheten eller annet nettverk å spille på er særlig sårbare.

Mangel på døgnåpent omsorgstilbud for barn er til hinder for heltidskultur i turnusarbeid. Et nytt barnehageforlik på Stortinget må sikre et omsorgstilbud for barn som supplement til dagens barnehagetilbud som er tilpasset både barnas behov og foreldrenes arbeidstid.

Kvinners deltakelse i arbeidslivet er høy i Norge. Statens lånekasse for høyere utdanning, full barnehagedekning og tredelt foreldrepermisjon har vært og er avgjørende for at menn og kvinner skal ha like muligheter til utdanning og arbeid. Likevel har Norge et kjønnsdelt arbeidsliv, der kvinner er overrepresentert i omsorgsyrker og offentlig sektor og menn er overrepresentert i privat sektor. Det er også flere kvinner enn menn som arbeider deltid. 

Av dem som jobber turnus er 75% deltidsansatte. De fleste av disse er kvinner som arbeider i helse- og omsorgsyrker. Mangelen på mulighet for fast og full stilling har store konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet. For den enkelte arbeidstaker, betyr det mindre lønn og pensjon og ingen mulighet til å få huslån. For samfunnet betyr det at det blir stadig vanskeligere rekruttere f.eks sykepleiere og helsefagarbeidere, som det allerede er stor mangel på. 

Det er gledelig at både staten og en rekke kommuner har de siste årene jobbet målrettet for at flere særlig i helsevesenet skal få fulle stillinger. Noen kommuner lykkes, mens andre kommuner lykkes ikke med å få på plass flere hele stillinger. Eksempler er Tønsberg og Arendal der målet om heltidskultur har medført pålegg om mer helgejobbing, noe de ansatte har reagert sterkt på. 

Skal man lykkes med flere hele stillinger kreves det vilje til mer fleksibilitet i turnusene slik at de som ønsker det kan jobbe mer kveld og helg, og at man kan øke bruken av alternativ turnus med lengre vakter og “nordsjøturnus” i omsorgsyrker. En forutsetning for dette er imidlertid også et barnehagetilbud som er mer fleksibelt og relevant. 

For alle som har små barn og som arbeider turnus eller har arbeidstid kvelder og helger, enten det er innen helse- og omsorg, media, beredskap, salg- og serviceyrker, renhold, transport eller annet arbeid som helt eller delvis har en annen arbeidstid enn mellom kl. 7 og kl. 17 på hverdager, så er barnehagens åpningstider en sterk begrensning i hverdagen, noe som både går ut over omsorgen for barna, og foreldrenes mulighet til å arbeide og skaffe egen inntekt. 

Venstrekvinnelaget mener at det må åpnes opp for døgnåpent omsorgstilbud for barn som  supplerer det ordinære barnehagetilbudet, som er tilgjengelig for dem som helt eller delvis har arbeidstid utenom det som i dag er normal åpningstid i barnehager.

Barn og foreldre trenger tid sammen. Døgnåpent tilbud skal ikke bety at barna skal være i barnehagen eller supplerende omsorgstilbud flere timer i uka enn i dag, men at tilbudet er tilgjengelig når det er behov for det, slik at også barn og foreldre kan ha tid sammen på dagtid, de dagene foreldre arbeider på kvelden. Tilbudet må imidlertid utformes slik at fellesskapet og det pedagogiske tilbudet til barna ivaretas på en god måte.

For mange kan være vanskelig å finne jobber mellom kl. 8 til 16, og ikke alle har muligheten til å velge. 

98% av barn med norskspråklige foreldre går i barnehagen fra de er ett år gamle. For minortetsspråklige er tallet 83%. Det er grunn til å tro at foreldrenes tilknytning til arbeidslivet og hvilken arbeidstid de har, har betydning for om barna går i barnehagen. Gratis kjernetid i barnehagen for familier med dårlig råd er veldig viktig for barna, men er ikke nødvendigvis til hjelp for at mor eller far kan arbeide. 

Norges Venstrekvinnelag vil 

  • Åpne for døgnåpent omsorgstilbud for barn som supplement til det ordinære barnehagetilbudet for dem som trenger det av hensyn til arbeidstid.
  • At de som ønsker å arbeide mer kveld og helg skal få anledning til det.
  • Åpne for økt bruk av alternativ turnus med lengre vakter og nordsjøturnus. 
  • At det forskes mer på hvordan barn som har foreldre som jobber mye utenom barnehagens åpningstider har det, hvor de er, hvor mye tid de har sammen med foreldrene sine.

Denne politiske uttalelsen ble vedtatt av styret i Norge Venstrekvinnelag 28.mars 2022, og behandles i Venstres landsstyre 11.-12.juni 2022.