En av de mørke sidene ved vårt nedstengte samfunn er at flere som lever i utrygge relasjoner må bruke mer tid sammen med den som skaper uroen.

De som opplevde å ha et fristed i aktivitet utenfor hjemmet, mistet denne og mistet tryggheten sin.

Vi blir stadig minnet på at partnere utsetter sine nære for vold. Statistisk sett har kvinner større risiko for å bli drept av partneren sin eller av et nært familiemedlem.

Vold i nære relasjoner kan ikke isoleres til bestemte sosiale lag, aldersgrupper eller kulturer, og vold kan være både fysisk, psykisk og seksuelt. Uansett, alle former for vold kan være en alvorlig trussel mot liv, helse og livskvalitet – og det må forebygges og reageres på.

Hensynet både til offer og gjerningsperson gjør at det trengs mer effektiv etterforsking og styrket rettsapparat. Det må handles raskt for at vi skal være trygge. I saker der offeret ikke kan være trygg i eget hjem, der redselen for å møte voldsutøveren gjør livet umulig – må omvendt voldsalarm alltid tas i bruk. Det er den som utøver volden som skal ta den byrden.

Det trengs økt kvalitet på arbeidet rundt voldtekt. Økt kompetanse og evaluering av arbeidet så langt, er to steg i rett lei.

Og vi må lære å utvikle gode mellommenneskelige relasjoner tidlig i livet. Derfor er det viktig at god undervisning i seksualitet og mellommenneskelige relasjoner starter i barnehagen og fortsetter gjennom heile skolegangen.

Mye kan gjøres gjennom holdningsskapende arbeid både i politi, lokalsamfunn og på andre relevante arenaer. Vi må gjøre det nå.