Kjære Venstrekvinner og medsøstre, gratulerer med 8. mars!

Ideen om en internasjonal kvinnedag kom allerede i 1909 og man kunne tenkt seg at over hundre år etter skulle vi vært i mål med reell likestilling i 2021.

Vi har kommet langt og vi skal anerkjenne seirene som kvinner før oss har kjempet frem, slik som stemmerett, retten til selvbestemmelse over egen kropp, til å ha lønnet arbeid, rett til å bli likestilt ved søknad på offentlige stillinger, retten til likelønn, rett til å eie eiendom, til å ta utdanning, rett til å kunne tjenestegjøre i militæret, rett til å inngå juridiske avtaler, rettigheter i ekteskapet og overfor ektefelle, foreldre og i religion. Disse seirene har kostet og vi anerkjenner de kvinnen som har gått foran og gitt oss mer frihet og mer likestilling.

Kampen for kvinners rettigheter er likevel langt fra vunnet. Fortsatt er vi langt fra reell likelønn, lik tilgang til arbeid og verv, lik fordeling av omsorgsoppgaver og like muligheter til god helse. Visste dere f.eks at hjerte- og karsykdommer som ofte forbindes med menn også er på topp for kvinner. Og over halvparten av kvinner som rammes får ikke riktig behandling ved hjertesvikt fordi metodene som blir brukt for å behandle hjertesvikt tar utgangspunkt i hvordan dette arter seg hos menn. Visste dere også at kvinner har 70 prosent høyere sykefravær enn menn, og selv om man tar hensyn til graviditet, arbeid og familieforhold blir likevel over halvparten av fraværet stående uforklart.

Derfor er medisinsk forskning på kvinnehelse viktig fordi symptomer på sykdom er ulikt hos kvinner og menn. Biologiske forskjeller må tas hensyn til i utviklingen av medisiner og i behandlingen av psykisk og reproduktiv helse. I tillegg er minoritetsperspektivet viktig for at alle skal oppleve et likeverdig tilbud i helsetjenesten.

Det er fortsatt mye som gjenstår før reell likestilling; som foreldrepermisjon, økonomiske likestilling som stadig henger etter fordi kvinnejobber betales dårligere og fordi kvinner fortsatt har større andel deltidsjobber. Og på bunnen av den økonomiske stigen ser vi fremdeles enslige mødre og kvinnelige minstepensjonister.

Utfordringer i et likestillingsperspektiv hvor vi fortsatt har en vei å gå er blant annet vold i nære relasjoner, trange kjønnsroller for unge jenter, sosial kontroll og i noen miljøer polygami.

8. mars er en påminnelse om at det fortsatt er en jobb å gjøre for å gi kvinner likeverd og like muligheter, både i Norge og internasjonalt.
Derfor har vi i NVK disse parolene:

  • Sexundervisning på skolen – ikke Pornhub
  • Nei til voldtekt som våpen – vern kvinner i krig!
  • Min kropp – mitt valg
  • Kjønnsnøytrale arbeidstitler no!
  • Kvinner skal ikke ties ihjel. Ikke i mediene. Ikke i kommentarfeltet
  • Alle kvinner har rett til fri og trygg abort

Som nyutnevnt medlem av det regjeringsutnevnte utvalget som skal se på kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv gleder jeg meg til å få innspill fra hele Venstrekvinnelaget slik at vi får satt et sosial-liberalt fotavtrykk i denne NOU’en.

https://www.regjeringen.no/…/meyer-skal-lede…/id2837049/

Beste hilsen
Tina Shagufta Munir Kornmo
Leder NVK

Kategorier: Uttalelser

%d bloggere liker dette: