Uttalelse vedtatt på Norges Venstrekvinnelags landsmøte 30. januar 2021.

Norges Venstrekvinnelag ønsker en politikk for kvinners reproduktive helse basert på kunnskap, respekt og empati. Vi vil stadfeste kvinners rett til fri abort, men også sette søkelyset på hvordan situasjonen kan bedres for kvinner som vil beholde barnet.

I 2019 ble 11 726 fostre abortert. Av alle aborter var 95,6 prosent før utgangen av uke 12, og av de var 83,1 prosent før utgangen av uke 9. I overkant av 90 % av abortene utføres i dag medikamentelt, 10% kirurgisk.

Bak tallene er det ulike historier, men felles er at kvinnene har kommet i en vanskelig situasjon og må ta et nesten umenneskelig valg. Men tiltak for å få ned antall uønskede graviditeter virker. Det viser de siste årenes sterke nedgang i antall aborter for kvinner i alderen 15 til 24 år. Distribusjon av langtidsvirkende prevensjon regnes som det viktigste enkelttiltaket.

Norges Venstrekvinnelag mener at tilbud om subsidiert langtidsprevensjon skal utvides, og foreslår i første omgang den gjøres gratis for kvinner til fylte 30 år. Idag ønsker stadig flere kvinner å utsette graviditet og barn, og er opptatt med utdannelse og etablering av karriere til de er 30 år.

Norges Venstrekvinnelag vil avvikle tvungen nemndbehandling for abortsøkende. Idag må kvinner stille for en nemnd med fagfolk dersom de ønsker abort etter uke 12 og frem til uke 18. Etter uke 18 skal det helt spesielle, medisinske kriterier til for å få innvilget abort. I 2017 ble kun 2 av 368 aborter behandlet i nemnden avslått, og ved avslag går det automatisk til anke. I noen få tilfeller trekker kvinnen søknaden om abort tilbake etter møte med nemnd.

NVK arbeider mot sosial kontroll og stigmatisering av kvinner, uansett religion, etnisk bakgrunn og land hun lever i. Det gjelder ikke minst i spørsmål om abort. På verdensbasis ender 20 prosent av alle graviditeter i abort. Halvparten av abortene utføres ulovlig, og med høy risiko for kvinnenes liv. NVK vil arbeide internasjonalt for at kvinner skal ha rett til fri og trygg abort.

Norges Venstrekvinnelag vi at alle kvinner som vurderer abort skal tilbys en grundig veiledning. Abort kan oppleves tungt, og forskning og anekdotiske fortellinger viser at en del kvinner utvikler depresjon og angst etterpå. For mange er abort omgitt av hemmelighet og taushet, som et av de siste tabuer. Det er behov for ekstra innsats fra samfunnet, og vi går inn for et lavterskel tilbud som tar for seg hele spekteret av vanskelige og tabubelagte temaer, fra informasjon om seksualitet til graviditet, fødsel, abort og sidevirkninger, kvinnesykdommer, pubertet, veiledning om økonomiske og juridiske rettigheter osv. Sentre som fokuserer på seksuell og reproduktiv helse, og som styrker unge kvinners selvfølelse.

Norges Venstrekvinnelag vil:

  • Utvide seksualundervisningen, og legge mer vekt på grensesetting og prevensjon.
  • Gi tilbud om gratis, langtidsvarende prevensjon for alle kvinner frem til de er 30 år.
  • Fjerne kravet om obligatorisk nemndbehandling for abortsøkende.
  • Styrke helsestasjoner og sentrene i byene for reproduktiv helse ved å kartlegge behovet for et bedre lavterskel tilbud til alle.
  • Gi økt praktisk hjelp og veiledning til aleneforeldre.
  • Arbeide internasjonalt for å utvikle tilbud for reproduktiv helse, og for å bedre rettighetene for kvinner i hele verden.
  • Mer forskning på de psykiske konsekvensene av abort for kvinnen.
%d bloggere liker dette: