Uttalelse fra Norges Venstrekvinnelag. Vedtatt på landsmøtet 30. januar 2021.


Kvinner over hele landet må sikres gode og trygge fødetilbud. Nedleggelse av et større antall fødestuer og mindre fødeavdelinger har ført til økt press på de største klinikkene i landet, uten at jordmor- og følgetjenesten er bygd ut tilsvarende. Dette har medført at mange fødende har fått lengre reisevei, med økt risiko for transportfødsel. Eksempelvis vil kvinner fra Kautokeino måtte reise til sammen 28 mil til Hammerfest for å få det fødetilbudet de har krav på. Norges Venstrekvinnelag ønsker å styrke fødetilbudet, slik at fødende over hele landet får et godt medisinsk tilbud, blir ivaretatt av jordmor og har eierskap til fødselsopplevelsen.
 
Omleggingen til større medisinske enheter gjør at sykehusene får samlet god medisinsk kompetanse, og gir fødekvinnene tilgang på smertelindring som ikke finnes på mindre fødestuer. Samtidig øker risikoen for at kvinner må føde i bil med fare for en traumatisk fødselsopplevelse uten tilgang på adekvat hjelp eller smertelindring. Lang reisevei utgjør økt risiko for mor og barn hvis komplikasjoner oppstår. Forsker ved universitetet i Bergen, Hilde Engjom, påpeker at risikoen for potensielt livstruende komplikasjoner, både for mor og barn, øker parallelt med avstanden til sykehus.
 
Tiltak som skulle hjelpe fødende med lang reisevei, har ikke blitt fulgt opp i praksis. Siden 2010 har fødende lang reisevei, definert som 90 minutter eller mer, hatt rett til å bli fulgt av jordmor. Likevel viste en oversikt gjort av VG i 2019 at kun 18 prosent av norske kommuner hadde følgetjeneste på plass. Flere av disse tilbudene er nå er truet eller legges ned som følge av en endring i betalingsordningen. 
 
Det er behov for å styrke fødetilbudet i små og mellomstore kommuner. Herunder flere fødestuer, bedre bemanning, god kvalitetskontroll og en styrket jordmortjeneste.

Norges Venstrekvinnelag vil:

  • Styrke fødetilbudet på mindre steder. 
  • Styrke jordmortjenesten i små og mellomstore kommuner
  • Øke tryggheten til fødende med lang reisevei ved å sikre at retten til å følges av jordmor blir reell, og tilby opphold på hotell i forkant av termin til gravide som ønsker det.
  • Utrede om muligheten for hjemmefødsel kan gi et tryggere tilbud for fødende med lav risiko for komplikasjoner der reiseavstandene er lange. Det vil innebære at jordmortjenesten i disse kommunene må styrkes, eksempelvis ved at to jordmødre kan være til stede ved fødselen og at de har bedre tilgang på utstyr.
  • I tilfeller hvor det er risiko for komplikasjoner og lang reisevei, må fagfolk i samråd med mor vurdere om planlagt igangsetting av fødsel er mer medisinsk forsvarlig enn å risikere at fødselen skjer under reise.
  • Ivareta også andre grupper fødende med spesielle behov, og sikre at innvandrerbefolkningen får tilstrekkelig og god oppfølging under graviditet og fødsel, for eksempel med fortsatt tilbud om flerkulturell doula.
  • Sørge for at fødende kvinner blir godt ivaretatt under pandemier. Kvinners rett til å ha med ledsager må gjelde også om kvinnen er i karantene eller syk.
  • Fødende kvinner skal ikke risikere å ikke slippe inn på sykehus når fødselen er i gang. Om slike situasjoner oppstår må det opprettes sak og få alvorlige konsekvenser.
Kategorier: Uttalelser

%d bloggere liker dette: