Uttalelse fra Norges Venstrekvinnelag. Vedtatt på landsmøtet 30. januar 2021.

Brennpunktdokumentarene og «Skamløs»-serien har gitt et innblikk på hva som skjer på innsiden av religiøse trossamfunn i Norge. Seriene har sjokkert og reist spørsmål om hvordan Norge skal forholde seg til problemstillingene som blir belyst.

Mange medlemmer av disse trossamfunnene opplever stor grad av negativ sosial kontroll. De som har stått fram forteller om fysisk, emosjonell og mental kontroll. De forteller blant annet om kontroll over utdanningsløp, fritid, jobb, hvilke venner de får ha og kjærlighetsliv.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontrolls årsrapport fra 2019 definerer sosial kontroll slik:

«Ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov.»

Årsrapporten er en viktig rapport som brukes av regjeringer til å utforme tiltak i Handlingsplanen. Der ble negativ sosial kontroll nevnt for første gang som et fenomen som også skjer blant etniske norske, og ikke bare i innvandringsmiljøer.

Det er ikke utenkelig at det i lukkede religiøse menigheter foregår omsorgssvikt og brudd på menneskerettighetene. Barn som vokser opp i Jehovas vitner har minimal kontakt med klassekamerater på fritiden, deltar ikke på fritidsaktiviteter, eller sosiale sammenkomster med «verdslige».  Det kan stilles spørsmål ved om barn som vokser opp i lukkede trossamfunn har reell religionsfrihet. 

 Mange som har vokst opp i lukkede trossamfunn og ønsker å forlate menigheten, gir opp. Å miste kontakten med familien og manglende nettverk utenfor trossamfunnet fører til ensomhet og frykt blant mange som tør å bryte opp. Noen går derfor tilbake til menigheten, noen tar livet sitt og noen må bygge seg opp et liv fra begynnelsen.

 I disse strenge trossamfunnene må kvinner underordne seg menn. Protesterer du blir du refset eller fryst ut. Det er ikke bare kvinner som diskrimineres. Christine Josephine Andreassen, tidligere medlem fra en konservativ pinsemenighet forteller i TV-serien «Skamløs» at homofile ikke var akseptert i det religiøse miljøet hun var en del av. Vi finner lignende holdninger mot homofile i andre strenge menigheter.

 Det er verdt å lytte til og hjelpe de som klarer å bryte ut. Hjelpen bør rettes både til dem som utøver og utsettes for negativ sosial kontroll og utestengelse. Derfor er det viktig å støtte organisasjoner som Hjelpekilden som bistår mennesker med bakgrunn fra lukkede eller strenger religiøse miljøer.

 I Venstres program står det at Venstre «ikke vil sette krav til politiske standpunkt utover støtte til demokratiet og menneskerettighetene når trossamfunn eller organisasjoner med religiøst fundament mottar offentlig støtte».

Dette handler ikke om religionsfrihet, men om vi kan godta brudd på menneskerettighetene i Guds navn.

Norges Venstrekvinnelag vil at:

  • Lov om tros- og livssynssamfunn må sette likebehandling uavhengig av kjønn og seksuell legning som betingelse for å få statsstøtte.
  • Trossamfunn som bryter likestilling, og diskrimineringsloven i Norge ikke får offentlig støtte.
  • Det må føres strengere kontroll med trossamfunn for å sikre at menneskerettighetene og norsk lov følges
  • Hjelpekilden får økt statlig støtte i sitt arbeid for å hjelpe mennesker som bryter ut fra strenge religiøse miljøer
  • Det utarbeides konkrete tiltak for å bekjempe negativ sosial kontroll og hjelpe personer som blir utsatt for negativ sosial kontroll i etniske norske miljøer, spesielt med fokus mot de strenge religiøse menighetene.
  • Det settes i gang en ny kartlegging av lukkede trossamfunn i Norge
Kategorier: Uttalelser

%d bloggere liker dette: