Regjeringen har lagt fram et forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering, og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten.

 – Det kan ha store økonomiske og personlige kostnader å bringe en sak inn for retten. Dette kostnadsfrie lavterskeltilbudet vil gjøre det det lettere å fremme saker om seksuell trakassering, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

– I tillegg foreslår vi at Diskrimineringsnemda skal gis myndighet til å ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet. Skal nemdas myndighet ha en reell effekt må de også kunne ilegge oppreisning på samme måte som i andre diskrimineringssaker, sier kultur- og likestillingsministeren.

De viktigste endringene som foreslås i etableringen av et lavterskeltilbud om seksuell trakassering:

 1) Diskrimineringsnemda får myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering. Det innebærer også at Diskrimineringsnemda gis myndighet til å ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold i saker om seksuell trakassering.

2) Vurdere muligheten for å utvide antall avdelinger i nemda fra tre til fire. Et reelt lavterskeltilbud forutsetter en effektiv saksbehandling. Flere avdelinger vil gjøre det mulig å behandle flere saker per år.

3) Vurdere hvordan vi kan styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets veilednings- og hjelpetilbudet til personer som utsettes for seksuell trakassering. Det er et mål at saker om seksuell trakassering løses på et lavest mulig nivå, og da er det viktig at det finnes et veiledningstilbud som er lett tilgjengelig.

Kategorier: Nyheter