Moteindustrien er den nest mest forurensende industri på global basis og vi drukner i “fast fashion”. Venstrekvinnelaget mener at det er på høy tid at vi setter bærekraftig mote på politisk dagsorden!

Global tekstilproduksjon doblet mellom 2000 og 2014, i stor grad på grunn av økt tilgang til billig arbeidskraft i lavkostland. I tillegg til utfordringene med sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår, så har tekstilproduksjon alvorlige konsekvenser for miljøet. Produksjon av 1 kg tekstilstoff resulterer i 23 kg drivhusgasser

Bærekraftig utvikling i moteindustrien er en vanskelig sak av mange årsaker – en av dem er at selve industrien, og det å kjøpe nye klær, i seg selv er hverken miljøvennlig eller bærekraftig. På mange måter er selve begrepet bærekraftig mote en selvmotsigelse – mote er i stor grad trendbasert, og det er en økende tendens at det gjøres så billig som mulig for å fremme hyppigere og større kjøp, og konstant la forbrukere følge enhver trend.

I Norge kastes det årlig over 110.000 tonn tekstiler fra norske husholdninger. Av dette er omtrent halvparten klær. Som et resultat har de valgene vi som forbrukere tar en reell innvirkning, både miljømessig og sosialt.Forbrukertrender viser at nordmenn vil vite hvor og hvordan produkter som vi kjøper i butikken er produsert. Åpenhet og sporbarhet til råvarene er en positiv trend for norsk landbruk og et ønske fra forbruker.

Arbeidet med å få tekstilproduksjon sosialt bærekraftig må intensiveres. Dette er i samsvar med FNs bærekraftsmål, der også den sosiale dimensjonen skal vektlegges. Moderne slaveri er en stor svart næring som er en sterkt økende økonomi. Venstrekvinnelaget ønsker derfor at det skal innføres en egen etikkinformasjonslov.

Med en ny handlingsplan for tekstil gjør de nordiske miljøministerne felles front mot forurensningen fra mote- og tekstilbransjen. Handlingsplanens mål er at mote og tekstil innen 2050 skal inngå i en sirkulær økonomi, hvor produktenes levetid forlenges og tekstilfibre holdes i et lukket kretsløp, og gjenbrukes.

Venstrekvinnelaget vil:

  • Arbeide for at det produseres klær og tekstiler med lengre levetid og lavere klimaavtrykk.
  • Følge opp Handlingsplanen for tekstil fra Nordisk Ministerråd
  • Jobbe for at markedet i større grad tar i bruk merkeordninger som f.eks. Svanemerke.
  • Arbeide for at materialgjenvinning, gjenbruk og resirkulering blir en del av  designutdannelsen.
  • Jobbe for at det settes av midler til forbedring av klesindustrien gjennom blant annet Innovasjons Norges Drømmeløfte.
  • Jobbe for bedre arbeidsvilkår i den globale tekstilindustrien.
  • Støtte opp under arbeidet om et nordisk akademi for bærekraftig mote og design.
  • Skape incentiv for at forbrukere i større grad reparerer klærne sine som å fjerne moms på reparasjon.
Kategorier: Uttalelser