Vi må finne fram til nye, gode ordninger som kan stimulere flere medisinere til å velge å bli fastlege og derved sikre en god primærhelsetjeneste i kommunene.

 

Kommunene har ansvar for primærhelsetjenesten, og fastlegeordningen er bærebjelken i denne. Det har nå kommet fram at det er vanskelig å få søkere til fastlegestillinger både i tettbygde og mer grisgrendte strøk. Tidligere har enkelte utkantkommuner slitt med å få fastleger, men nå er det også vanskelig å få besatt stillingene selv i større byer. Gjennomsnittsalderen for fastlegene er blitt høyere og det er vanskelig å rekruttere nye yngre leger.

I diskusjonene om årsaken til at det er vanskeligere nå å rekruttere nye fastleger blir  det pekt på at fastlegene har fått mange nye arbeidsoppgaver uten at det er forhandlet eller gitt kompensasjon. Eksempel på dette er samhandlingsreformen. Innføring av nye fraværsregler i skolen som krever legeattest ved elevenes sykdomsfravær gir merarbeid. Generelt setter samfunnet stadig større krav til legene om rapportering og byråkratisk dokumentasjon.

Et mer sammensatt og komplisert sykdomsbilde med blant annet rus, psykiatri, flere flyktninger og en generelt aldrende befolkning gir for økt arbeidsbelastning per pasient.  I sum fører dette til at det i dag er vanskelig å behandle tilsvarende antall pasienter innenfor det som tidligere var en normal arbeidsdag.

Nyutdannede leger er i etableringsfasen med familie, har studielån og høy boliggjeld. 70 % av medisinerstudentene er kvinner. De vil gjerne ha tid til familien, gode rettigheter for lønn i svangerskapspermisjoner og mulighet til å være hjemme når barna blir syke. Mange er bekymret for usikkerheten med å ta opp store lån til å etablere egen praksis, og foretrekker heller en stilling med fast lønn og fast arbeidstid selv om de primært skulle ha ønske om å virke som fastlege.

Venstrekvinnelaget vil:

– Gjennomgå dagens ordning med etableringsstøtte for leger, med mål om å stimulere yngre leger til å starte egen praksis.

– Gjennomgå arbeidsoppgavene til fastlegene, med mål om å overføre noen oppgaver til andre yrkesgrupper.

– Vurdere kommunale støtteordninger som for eksempel gode, komplementerende helsesøstertilbud eller kommunale vikarordninger for fastleger.

– En gjennomgang av hvor mange pasienter det er forsvarlig å sette opp på kommunens pasientlister per lege

– Innføre like gode sosiale rettigheter til selvstendig næringsdrivende som andre lønnstakere. Vurdere innføring av fastlegeavtaler som gjør det lettere for fastleger å ta svangerskapspermisjon og å være hjemme med syke barn.

– Innføre støtteordninger for økt bruk av velferdsteknologi, som kan lette fastlegenes arbeidsoppgaver.

 

Vedtatt på landsmøtet 20.01.2018

Kategorier: Uttalelser