Norges Venstrekvinnelags (NVKs) formål er å knytte venstrekvinner sammen i felles arbeid for å fremme liberal politikk i samsvar med Venstres grunnsyn på alle områder i samfunnslivet, og for å fremme likestilling mellom kvinner og menn. Norges Venstrekvinnelag skal samarbeide om dette med Venstre, Unge Venstre og Norges Studentvenstrelag og Venstres opplysningsforbund, og skal arbeide for at liberale kvinner deltar aktivt i politisk arbeid.
På denne siden finner du vedtektene samt endringsforslag. Endringsforslagene står i italic style.

Formål
§1
Norges Venstrekvinnelags (NVKs) formål er å knytte venstrekvinner sammen i felles arbeid for å fremme liberal politikk i samsvar med Venstres grunnsyn på alle områder i samfunnslivet, og for å fremme likestilling mellom kvinner og menn. Norges Venstrekvinnelag skal samarbeide om dette med Venstre, Unge Venstre og Norges Studentvenstrelag og Venstres opplysningsforbund, og skal arbeide for at liberale kvinner deltar aktivt i politisk arbeid.

Medlemskap
§2
Enhver kvinne som støtter NVKs formål har rett til å bli medlem i NVK, såfremt man ikke er tilsluttet et annet politisk partis kvinneorganisasjon. Menn kan være støttemedlemmer, dvs delta i organisasjonen uten stemmerett.
Norges Venstrekvinnelags organer

Lokale venstrekvinnelag
§3
De tilsluttede medlemmer organiserer seg i lokale kvinnelag. Det er opp til det enkelte lag hvilken organisatorisk form arbeidet skal foregå i, såfremt de sentrale vedtekter etterleves. Lag står direkte tilsluttet Norges Venstrekvinnelag. Der hvor det er ett eller flere kvinnelag, organiserer disse seg i fylkesvenstrekvinnelag. I byer eller bygder uten venstrekvinnelag kan venstrekvinner stå som direkte medlemmer av Norges Venstrekvinnelag.

Fylkesvenstrekvinnelag
§4
Fylkesårsmøtet velger et styre med minimum 3 medlemmer, hvert første og tredje år i valgperioden. Styret er bindeledd mellom de lokale kvinnelag i fylket og styret i NVK. Styret i NVK skal ha løpende orientering om virksomhet og hvem som er valgt til styret. På fylkesårsmøter velges utsending fra laget til landsmøtet i NVK.

Sentralstyret og Landsstyret
§5
Sentralstyret blir valgt av landsmøtet for 2 år og består av minst 5 medlemmer. Landsstyret består av sentralstyret og lederne av fylkesvenstrekvinnelagene. Landsstyret må holde minst ett møte hvert år og gyldige vedtak fattes når minst 60% av landsstyrets medlemmer er til stede. Vedtak er lovlig fattet med vanlig flertall. Landsstyret er det øverste organet i NVK mellom landsmøtene. Landsstyret gir melding om virksomheten i to-årsperioden og legger frem revidert regnskap for to-årsperioden for landsmøtet.

Landsmøtet
§6
Landsmøtet er øverste myndighet i NVK. Ordinært landsmøte holdes minst to ganger i valgperioden, hvert andre og fjerde år. Innkalling til landsmøtet skjer med 6 ukers varsel.
Landsmøtet skal:
Gjennomgå styremelding og regnskap
Behandle fremlagte forslag
Velge
Leder av styret
Minst 4 medlemmer av sentralstyret
Delegater til Venstres landsmøte
Valgkomite på minst 3 medlemmer
Kontingent kommende tårs periode fastsettes.

Møterett, stemmerett og avstemninger på landsmøtet
§7
Møterett med stemmerett på landsmøtet har:
Landsstyremedlemmer
Utsendinger fra lokale kvinnelag
Øvrige medlemmer har møte og talerett
For å ha stemmerett må kontingent være innbetalt til NVK. De lokale kvinnelag har rett til 1 utsending for hver påbegynte 7. medlem, men ikke mer enn 5 representanter. Vedtakene gjøres med vanlig flertall. Er stemmetallet likt, foretas ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget, unntatt ved valg. Også ved valg foretas ny votering hvis det er stemmelikhet i første votering. Hvis stemmetallet fremdeles er likt, skjer avgjørelsen ved loddtrekning.

Forslag til landsmøtet
§8
Rett til å sende forslag til landsmøtet har landsstyret, fylkeslag, lokale kvinnelag og enkeltmedlemmer. Forslag sendes til landsstyret ved lederen, og må være mottatt minst 4 uker før landsmøtet holdes.

Økonomi
§9
NVK baserer sin virksomhet i hovedsak på medlemskontingent, samt bidrag fra Venstres hovedorganisasjon.
Distriktsorganisasjonene skal senest innen 31. mars sende inn en oversikt over de medlemmer i eget lag som31. desember foregående år var tilsluttet NVK.

Oppløsning
§10
NVK kan ikke oppløses så lenge det er minst 3 fylkeslag eller lokale kvinnelag er imot. Blir NVK oppløst, skal midlene til laget tilfalle Venstres Hovedorganisasjon.

Interimstyre
§11
Dersom det på grunn av svakt medlemstall ikke er mulig å etablere NVKs organer slik vedtektene her bestemmer det, må det nedsettes et interimstyre som skal arbeide for økt tilslutning til organisasjonen. Dette arbeidet anses som ferdig når det er etablert underorganisasjoner i minst 4 fylker og NVK har minst 100 medlemmer totalt. Interimstyret skal innkalle til landsmøte, slik at de her gjeldende vedtekter kan behandles og vedtas på landsmøtet.

Vedtektsendringer
§12
Endringer i disse vedtektene kan bare vedtas på landsmøtet. Endringsforslag trenger 2/3 flertall for å bli vedtatt.

Forslag til vedektsendringer

§1
… og skal arbeide for at sosialliberale kvinner deltar aktivt i politisk arbeid.

§5
… Landsstyret gir melding om virksomheten i toårs (stryk) perioden og legger frem revidert regnskap for to års (stryk) perioden for landsmøtet.

§6
… Ordinært landsmøte holdes minst to ganger i valgperioden, hvert andre og fjerde år (stryk) en gang pr år.

Landsmøtet skal:
7. Velge
a. Leder av styret velges for ett år
b. Minst 4 medlemmer av sentralstyret velges for 2 år, slik at halvparten av styremdlemmene er på valg hvert år
d. revisor
8. Kontingent kommende toårsperiode (stryk) år fastsettes.

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d bloggere liker dette: