Styret i Venstrekvinnelaget har jobbet med en politisk plattform som ble vedtatt under årsmøtet i Oslo 1.2.2014.

Visjon og hva vi gjør
Venstre-kvinner arbeider for en verden der kvinner og menn har samme friheter, rettigheter, plikter og muligheter innen alle vesentlige områder i livet. Det er mulig når kvinner og menn har samme innflytelse og kan utvikle sine individuelle egenskaper og talent, uavhengig av kjønn.

Vi arbeider for å være pådriver for kvinners rettigheter
Vi vil bidra i oponionsdanning og delta i samfunnsdebatten
Vi vil ha flere kvinner engasjert i Venstres politiske arbeid

LIKESTILLING
Venstre har gjennom historien spilt en særdeles viktig rolle for utviklingen av det norske samfunnet og den moderne velferdsstaten, for eksempel allmenn offentlig grunnskole, arbeidervernlovgivning, sosiale ytelser, juryordningen, hemmelige valg og allmenn stemmerett for menn og for kvinner. Vi har hatt et eierforhold til utviklingen av velferdsstaten fra dag en. Grunnlaget for sykepenger, pensjoner og uføretrygd ble gjort for om lag 120 år siden i Venstreregjeringer. Åttetimersdagen var et Venstre-prosjekt. I rommet mellom enkeltmenneskets ansvar og frihet og fellesskapets ansvar og forpliktelser hviler de gode løsningene, som de gjorde den gang, som de gjør i dag, og som de gjør i morgen. I verdenssammenheng anses Norge for å ha kommet langt i arbeidet for likestilling mellom kjønn. Kvinners deltakelse i arbeidslivet har betydd mer for norsk økonomi og vår velferd, enn det oljeformuen har.
 
LIKEVERD OG LIKESTILLING
NVK vil:
Grunnlovsfeste forbud mot diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisk opprinnelse, funksjonsevne, seksuell legning, livssyn eller andre vesentlige forhold.
Sikre kvinner og menn lik rett til deltakelse innen utdanning, politikk og økonomi.
Støtte bruk av kjønnskvotering for å få kjønnsbalansert innflytelse på makt innen politikk og arbeidsliv.

ARBEIDSLIV OG ENTREPRENØRSKAP
NVK vil at:
Prinsippet om lik lønn for likt arbeid skal prioriteres.
Statusen til typiske kvinneyrker heves, bl.a. gjennom høyere lønn og mulighet til kompetanseheving.
Gjennomføre tiltak for å rekruttere flere menn til omsorgs- og oppvekstyrker.
At næringspolitikken skal få flere kvinner til å etablere bedrifter, nasjonalt og internasjonalt.
Kvinner motiveres til å søke høyere stillinger i det offentlig og det private.
Andelen fulltidsstillinger økes i helse- og omsorgssektoren, i tråd med arbeidstakeres ønsker
Fosterforeldre og avlastningsfamilier skal ha like betingelser uavhengig av hvilken kommune omsorgsbarna kommer fra, samt krav på tjenestepensjon, sykepenger og feriepenger.
Foreldrepermisjonen skal deles i tre, en tredjedel til mor, en tredjedel til far og siste tredjedel fordeles valgfritt mellom foreldrene.
Menn må få selvstendig opptjeningsrett til farspermisjon og adopsjonspermisjon.
Offentlig møter bør legges slik at det er mulig å kombinere verv med familieliv.
Aldersdiskriminering skal motarbeides.
Konkurranseutsetting av offentlige monopoler er en nøkkel både til kvinners sterkere stilling på arbeidsmarkedet, og til økt entreprenørskap for kvinner.

Tilgjengelighet til arbeidsmarkedet for alle
En av fem personer som lever i Norge har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Mye gjenstår før Norge blir et samfunn som er tilgjengelig for alle. Ikke minst gjelder dette arbeidsmarkedet. Både kvinner og menn med funksjonsnedsettelse må møte de samme rettighetene.

NVK vil at:
Ha større fleksibilitet i arbeidslivet for personer som av familiære eller helsemessige årsaker, har problemer med å forplikte seg til å utføre arbeidsoppgaver på faste tidspunkt.
Det gjennomføres mer konkrete tiltak som arbeidstrening, varig tilrettelelagt arbeid og lønnstilskudd både i offentlig og privat del av arbeidsmarkedet for å gi «arbeidsrom for alle»
Regelverket for ansettelse av personer med funksjonsinnskrenking forenkles
Diskriminering pga etnisitet eller religiøs tilhørighet tillates ikke.

FOLKEVALGTE VERV
NVK vil at
Offentlig sektor skal ha kjønnsoppdelt statistikk som igjen kan gi nyttig informasjon for å bidra med bedre likestillingspolitikk
Venstre oppmuntrer så vel kvinner som menn til å bryte tradisjonelle kjønnsmønster i valg til kommunale nemnder og selskap
Folkevalgte må inkludere et kjønnsperspektiv.

FAMILIEPOLITIKK
Kvinners muligheter i samfunnet er sterkt knyttet til den familiepolitikken som føres. En bedring i rammebetingelsene for småbarnsfamilier vil være en god investering, både for familiene og for likestilling. Mange kvinner lever alene. Også fokus på singles situasjon kan bety mye også for kvinner.

NVK vil:
Bedre økonomien for familier som trenger det bl.a. ved å bedre bostøtten for enslige forsørgere.
Barnehage og SFO-tilbudet bør være fleksibelt, rimelig og med kvalifisert personale.
Arbeide for at kommunene bevilger tilstrekkelige midler til omsorgslønn og avlastningstiltak som gir pårørende et reelt alternativ.
Styrke familievernkontorene og helsestasjonene.
LHBT-personer skal ha mulighet til å bli vurdert som adoptivforeldre på samme vilkår som heterofile.
Kommunale omsorgsfamilier (fosterfamilier) skal ha krav på stabil oppfølging fra barnevernsetaten.
Pleietrengende eldre skal få tilbud om omsorgs- eller sykehjemsplass i det nærmiljøet de sogner til. Utredningstiden skal være effektiv og klageadgangen enkel.
Aleneboende skal ha eget skattefradrag. Man har som singel relativt høyere boutgifter og kommunale avgifter fordi man ikke deler dette med noen. (Dissens)

BARN OG UNGE
Alle barn og ungdom i hele landet har rett til en trygg og god oppvekst, med like muligheter uavhengig av kjønn.

NVK vil at:
Det skal være et forpliktende samarbeid mellom hjem, skole, helsevesen og politi for å forebygge seksuelle overgrep, rus, vold, mobbing og omsorgssvikt og som sammen skal jobbe for å styrke barn og unges psykiske helse. Tverrfaglig team er gode utgangspunkt for slike samarbeid.
16 år beholdes som seksuell lavalder.
Subsidiering av langtidsvirkende hormonell prevensjon må skje frem til 24 år. (Dissens).
Undervisning om seksuell og reproduktiv helse og seksuell identitet styrkes.
Også guttet bør få HPV-vaksine (jenter får dette i dag).
Skolehelsetjenesten må styrkes som lavterskeltilbud, hvor vi ønsker å sette fokus på helsesøsters rolle som en trygg person man kan snakke med/søke råd hos.
Barnets beste skal alltid ligger til grunn ved omsorgsovertagelse.
Assister befruktning ved donasjon av egg/sæd skal ikke hindre barnets rett til å kjenne sitt biologiske opphav.
Barn og unge i omsorgsplassering skal ha krav på en individuell plan for plasseringen, for å sikre en mest mulig forutsigbar og trygg oppvekst. Planen skal gjelde til og med videregående opplæring.

HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
Likestilt helseomsorg

Flere rapporter har konstatert at det er forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder tilgang til utredning og behandling ved flere typer sykdommer. En bedre tilgjengelighet kan oppnås om ulike spesialister på kvinnehelse ble samlet under samme tak. Det ville gi økt tilgjengelighet og trygghet for pasienten, og muliggjøre et helhetssystem rundt kvinners helseproblem.

NVK vil at:
Kunnskap om kjønn og kjønnsforskjeller finnes i hele helse- og sykehusapparatet
Forskning som belyser både menns og kvinners sykdommer økes
Den øvre aldersgrensen tas bort for mammografiscreening
Brystbevarende kirurgi bør tilbys som førstealternativ også for eldre kvinner.
Innsatsen for kvinner med benskjørhet økes.        
Prinsippet om valgfrihet må gjelde innen hjemmetjenesten
Kompetansen og statusen innen eldreomsorg høynes 
Ha mer forskning på alternative behandlingsformer
Gi private aktører mulighet til å etablere lavterskeltilbud med offentlig støtte for personer og familier med psykisk relaterte problemer med kommunen og fylkeskommunen som kontrollorgan

Dissens: Personer som i dag ikke får hjelp fra helsevesenet, kan få støtte til alternative behandlingsformer under tilsyn av fastlege.

Likestilt helseomsorg for ulike kvinnegrupper
Mange kvinner med innvandrerbakgrunn har ekstra utfordringer for å få tilgang på sykehus- og helseomsorgstjenester de har behov for. Mange opplever møtet med helsevesenet vanskelig, og det er vanskelig å få god nok informasjon.

Helse- og sykehussektoren har ofte dårlig kunnskap om lesbiske, biseksuelle og transseksuelle kvinners situasjon.

NVK vil at:
Tolk skal alltid tilbys kvinner med innvandrerbakgrunn eller hørselshemning.
Kunnskap om LHBT-personer forbedres i helsevesenet.
Folkehelsearbeidet må også omfatte personer med funksjonsnedsatthet.

ETISKE DILEMMA
NVK mener det ikke er ønskelig med et kommersielt marked for sæd, egg og barn. Ved donasjon av sæd (og eventuelt egg) må barnet fra et gitt tidspunkt ha mulighet til å få kjennskap om sitt biologiske opphav. Anonym sæd- eller eggdonasjon må derfor ikke være tillatt.

NVK vil:
•Åpne opp for eggdonasjon
•Åpne for assistert befruktning for enslige (må sjekke det ut)
•Likebehandle alle samlivsformer i det norske adopsjonsregelverket(må sjekke det ut)
•Bevare retten til selvbestemt abort frem til uke 12
•At retten til selvbestemmelse også må innebære retten til å bære et barn frem
•Gjennomgå abortnemndenes praksis for å sikre likebehandling og faglig forsvarlighet
•Rådgivning og oppfølging rundt fosterdiagnostikk skal være evidensbasert
•Ikke åpne opp for surrogati
 
KJØNNSBASERT VOLD
Kvinner, menn og vold i media og på nett
Media bidrar til å befeste stereotype kjønnsroller. Ikke sjelden framstilles mannen som et av naturen gitt aggressivt vesen, mens kvinnen objektiviseres og framstilles som et offer. Internett har medført at pornografi har blitt betydelig mer lett tilgjengelig. Også barn har lett tilgang til pornografi på nettet. NVKL mener at denne samfunnsutviklingen skal utfordres gjennom kritisk refleksjon, forebygging og forskning.

Seksualisert vold
Hver kvinne må få bestemme over sin egen kropp og sin seksualitet. Kvinner blir mishandlet i mye større utstrekning enn det som avspeiles i offentlig statistikk. Ofte er overgriperen en partner eller bekjent, hvilket gjør det ytterligere vanskelig å anmelde forholdet.

NVKL vil at:
kvinners trygghet skal være en grunnleggende forutsetning i samfunnsplanleggingen
beskyttelse for ofre, hvilket også omfatter barn, styrkes
den rettslige situasjonen for offer for menneskehandel (sin rettslige situasjon) blir styrket.
det skal bli strengere straffer for menneskehandel
voldtektsutvalgets anbefalinger blir fulgt opp

Kvinner med funksjonsnedsettelse er ekstra utsatt for vold og overgrep.
Vi må synliggjøre funksjonsnedsettelse som et særskilt kjønnsproblem. Det finnes ingen automatisk beskyttelse mot vold for mennesker med funksjonsnedsettelse.
NVK vil:
At samfunnet tar ansvar for informasjon og utdanning av yrkesgrupper som møter kvinner med funksjons(hinder)nedsettelse

Vold i nære relasjoner

NVK vil at:
Krisesentre for kvinner og for menn sikres økonomisk samt drives med nødvendig faglig kvalitet.
Tilbud om oppfølging og behandling av overgripere, også under soning.
Det satses på forebygging og avdekking.

Kvinner som begår kriminalitet
De mannlige voldsutøverne dominerer i samfunnet. Men i henhold til statistikken øker andelen kvinner som begår voldskriminalitet. Kvinner slår som oftest andre kvinner og barn.  

NVK vil at
Voldelige jenter får profesjonell hjelp for å håndtere sin aggressivitet
Kvinner i fengsel må få lik kvalitet på soningsforhold som menn.

ØKT ANSVAR OG ØKTE MULIGHETER FOR MENN
Likestilling mellom kjønn handler ikke bare om kvinner.

NVK vil at:
Det skal gis muligheter til foreldreopplæring utenom ordinær arbeidstid, slik at begge foreldre kan delta.
Helsepersonell må ha kunnskap og utdanning for å kunne følge begge foreldres perspektiv og spørsmål.
Menn skal få opparbeide selvstendige rettigheter til pappaperm, uavhengig av mors rettigheter
Menn inkluderes til å arbeide aktivt for likestilling mellom kjønn, nasjonalt og internasjonalt
Mannlige religiøse ledere involveres sæsrskilt i arbeidet for likestilling mellom kjønn, og for kvinners rettigheter
Religiøse ledere må få utdanningstilbud i sin religion i Norge.

LIKESTILT SKOLE OG UTDANNING FOR EN MER LIKESTILT FRAMTID
Skolen har stor betydning for barns og unges muligheter til å utvikle holdninger til likeverd og likestilling mellom kjønnene. Bare gjennom bevisstgjøring om dette gamle holdninger forandres og skape nye forutsetninger for alle individer på like vilkår. 

NVK vil at:
Det innføres kjønnspedagogikk i barnehage og grunnskole
Flere menn ansettes i skole og barnehage
En nasjonal satsing på videreutdanning og kompetanseøkning i kunnskap om kjønn, som gjennomføres i hele utdanningssystemet
Flere kvinner går inn ledende stillinger på høyskole- og universitetsnivå

INTERNASJONAL POLITIKK
NVK mener det er viktig at vi legger menneskerettigheter og demokrati til grunn for norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Kvinners rettigheter er en del av menneskerettighetene. Alle stater, også fattige stater, har hovedansvaret for å innfri sosiale og kulturelle rettigheter for alle sine innbyggere.
Dersom et av Norges samarbeidsland har en negativ utvikling når det gjelder menneskerettigheter, og/eller viser liten vilje til progressivt å innfri menneskerettighetene, bør samarbeidet evalueres.

Norge skal bidra aktivt til å fremme likestilling internasjonalt. Kvinners reproduktive helse og rettigheter må være en prioritert oppgave for Norge i internasjonale fora.
Familieplanlegging og tilgang til prevensjon er et viktig element i fattigdomsbekjempelse og miljøarbeidet. Kvinner må få tilgang på helsetjenester og oppfølging under graviditet, fødsel og etter fødsel. Å bekjempe mødredødelighet må være noe av Norges viktigste innsats for fattigdomsbekjempelse.

Vold mot kvinner er et stort problem i alle land. Ifølge Verdensbanken er vold et større problem for kvinner i alderen 15 til 44 år enn kreft, malaria, trafikkulykker og krig til sammen. 

Mer politisk deltakelse av kvinner vil bidra til å styrke demokrati. Målet skal være at både kvinner og menn skal ha muligheten til å forme samfunnet og framtiden.
           
NVK vil at:
Sikre universell seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.
Tilgang på profesjonell fødselshjelp blir en realitet for alle kvinner i verden.
Innsatsen for tryggere aborter økes og at tilgjengeligheten til prevensjon forbedres.
Seksuelle overgrep i nære relasjoner og i ekteskap skal kriminaliseres internasjonalt.
Internasjonalt engasjement mot tvangsekteskap styrkes
Praksis med barneekteskap motarbeides.
Kjønnslemlestelse av jenter stoppes, også gjennom tiltak i bistandspolitikken
Seksualundervisning, familieplanlegging og mødrehelse prioriteres og får en sentral plass i bistandsarbeidet
Seksuell helse og reproduktive rettigheter får samme status som andre menneskerettigheter
Æres- vold og drap må motarbeides.

Prostitusjon og menneskehandel
Menneskehandel for seksuelle formål er ifølge Europol den raskest økende inntektskilden for organisert kriminalitet i Europa. Ifølge FNs beregninger er minst 2,5 millioner mennesker årlig offer for menneskehandel. Flertallet er kvinner og barn. Ifølge FN er dette et ansvar det påhviler alle land et ansvar for å bekjempe. Det må også gjenspeiles i lovgivning knyttet til prostitusjon. Europa bør opprette et europeisk FBI for å effektivt bekjempe handel med mennesker.

NVK vil at
Sexkjøpsloven endres slik at de prostituertes rettssikkerhet styrkes
Prostitusjon bekjempes gjennom nasjonalt g internasjonalt samarbeid
Det innføres et internasjonalt FBI for å bekjempe menneskehandel
Den forebyggende  innsatsen mot sexkjøp må styrkes.

Kvinner i områder med krig og konflikt
Definisjonen av hva sikkerhet er bygger på patriarkalske forestillinger og gamle tradisjoner. Kvinner rammes like hardt, og iblant enda hardere. Det er vanlig at kvinner i konfliktområder utsettes for voldtekter og seksuelle overgrep. Dette blir også utført av medlemmer av fredsbevarende styrker utplassert for å beskytte befolkninger.
Kvinners situasjon i konflikter og trusselen mot kvinners sikkerhet må inkluderes ved forhandlingsbordet, i konvensjoner og vid fredsbevarende innsats. Derfor er det viktig med kvinnelig deltakelse både i freds- og forsoningsprosesser.

NVK vil at:
Stater tar ansvar for at tilfluktsløsninger (shelters) tilpasset også for kvinner med adekvate resurser tilgjengelige i relasjon til befolkningen
FNs deklarasjon 1325 "Kvinner, fred og sikkerhet" ratifiseres og implementeres av alle stater
Voldtekt som våpen aktivt forhindres
Kvinner representeres ved forhandlingsbordet
Genève-konvensjonen skal inkludere et kjønnsperspektiv
Fredsbevarende og fredsbyggende innsatser skal inkludere kjønnsperspektiv på alle områder
 
Makt over framtid
Utdanning skal, fra grunnskole til universitetsutdanning, være en like selvsagt global rettighet for jenter og kvinner som for menn og gutter. Verden har ikke råd til å avstå fra halve menneskehetens kompetanse, derfor må jenter og gutter få gjøre frie utdannings- og yrkesvalg.

NVKL vil at:
FN og det internasjonale samfunnet skal prioritere arbeidet med å bryte opp dagens maktstruktur mellom kjønn. Kvinners rettigheter er menneskerettigheter.
Kvinners rett til utdanning, fritt utdanningsvalg og frie yrkesvalg sikres
Kvinner og menns sikres retten til selv å velge partner og selv velge å inngå ekteskap eller ikke
Ansvar for barn og hjem kan deles likt mellom kvinner og menn
Det sikres en jevn kjønnsfordeling i landets offentlige institusjoner og styrende organer

Makt over økonomi
Når kvinner får egne inntekter forandres ikke bare deres egne liv, men også deres familiers liv og dermed hele samfunnet.

Både Verdensbanken og OECD har slått fast at mangel på likestilling mellom kjønn er det største hinder for økonomisk utvikling og vekst.

NVK vil at:
Jordbruksreformer inneholder løsninger for kvinners eiendoms og forsørgelsesrett.
Det fremmes mikrofinansløsninger for kvinner, til lave rentenivå
Kvinners eierskap og rett til inntekter blir sentrale for fattigdomsbekjempelse i utviklingsland
Kvinners rett til arbeid, driva næringsvirksomhet og eierskap blir en virkelig rettighet
Ektefellers felles eiendom skal manifesteres i begges navn i skjøter og alle tilsvarende dokumenter  

Klima og miljø
Stort fokus på miljø er liberal politikk. En bærekraftig utvikling er avgjørende for fremtidige generasjoners mulighet til å leve sitt liv fritt.

Klimatrusselen er den viktigste miljøutfordringen. Global oppvarming fører til flere naturkatastrofer, ørkenspredning og vannmangel. Dette vil igjen føre til dårlige levekår for millioner av mennesker som allerede i dag lever i fattigdom. Uro og krigshandlinger vil øke i omfang, når naturressurser er under press. Kvinner rammes hardt av klimaendringer og matvareusikkerhet, samtidig er kvinnene ansvarlige for hoveddelen av matproduksjonen. I Afrika vil økt tilgang for kvinner til produksjonsmidler i landbruket føre til 20 prosent økt matproduksjon (beregninger fra Verdens Matvareprogram).  Kvinner i Afrika produserer 60-80 prosent av all mat, men eier kun 1 prosent av jorda. Kvinners svake eiendomsrett gjør det vanskelig for dem å ta opp lån til å øke produksjonen og fører ofte til at de utelates fra jordbruksprogrammer.

NVK vil at:
Internasjonale avtaler må på plass for at klimaeffekten skal kunne reduseres.
Både rike og fattige land må bidra for å redusere klimagassutslipp, og ta i bruk bærekraftige teknologier
Det må gjennomføres tiltak for å bevare regnskog, vannressurser og hindre ørkenspredning, og at det må tas spesielt hensyn til fattige kvinners situasjon knyttet til disse tiltakene
Det må gjennomføres tiltak for forebygging av matkriser, og for tilpasning til endret klima
Rike land må finansiere tiltak for å bedre situasjonen for alle de som hvert år i økende grad berøres av klimaeffekten
Ved å styrke kvinners rettigheter og muligheter til og kontroll over matproduksjon og økonomisk aktivitet, kan bedre matvaresikkerhet oppnås.
Engasjering av menn og arbeidet med seksuell og reproduktiv helse er også viktig for å bidra til bærekraftig håndtering av klimarelaterte matvarekriser.

Det er viktig at alle kan bidra med å redusere Norges utslipp. Dette kan vi gjøre ved bl.a. å bruke avgifter for å gjøre miljøvennlige løsninger relativt billigere, satsing på nye bærekraftige energiformer, brukervennlig kildesortering, god kollektivtilgang, strenge krav til industrien, samt informasjon om ENØK til de enkelte husstander.

Styret Venstrekvinnelag

Foto: Torild Skogsholm

Styret i Norges Venstrekvinnlag NVK

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.